Gdpr compliance and cookies policy Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.kosmopolis.eu 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 1.   ΓΕΝΙΚΑ

1.1.    Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας www.kosmopolis.eu (Ιστοσελίδα), συμπεραλαμβανομέων ανακατευθύνσεων από την εν λόγω ιστοσελίδα σε google φόρμες, αποτελεί προτεραιότητα της KOSMOPOLIS ώστε να απολαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες μας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

1.2.    Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική) έχει σκοπό την περιγραφή και επεξήγηση της φύσης και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματά σας.

1.3.    Σας καλούμε να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και προστασίας των ΔΠΧ, τα οποία λαμβάνουμε από εσάς , ώστε στη συνέχεια, αν συμφωνείτε, να δηλώσετε τη συμφωνία σας για την οικειοθελή εκ μέρους σας γνωστοποίηση προς εμάς των ΔΠΧ ως επίσης και τη συγκατάθεση και συναίνεσή σας στην συλλογή, αποθήκευσης επεξεργασία κλπ αυτών ώστε να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών.

1.4.    Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό σας κ.λ.π. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

1.5.    Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας. Γενικά, προτρέπουμε τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας να μην παρέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτό απαιτείται ή παρέχεται η σχετική ειδική συναίνεση.

1.6.    Συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνον τα ΠΔΧ, που εσείς μας γνωστοποιείτε με την συμπλήρωση των αιτούμενων πεδίων και προσωπικών πληροφοριών. Τα εν λόγω ΔΠΧ είναι τα απολύτως απαραίτητα, για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την εκ μέρους σας δυνατότητα χρήσης του συνόλου των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών και εκ μέρους μας δυνατότητα εκτέλεσης των συμβατικών μας προς εσάς υποχρεώσεων σε σχέση με τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες.

1.7.    Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε ότι:

1.7.1.    η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ γίνεται αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών

1.7.2.    τηρούμε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και

1.7.3.    καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διαχειριζόμαστε τα ΔΠΧ με τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος διαρροής τους ή καταστροφής τους.

 

 1.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1.    Δημήτρης Πολλάτος email dimitrispollatos@wpf-greece.org

2.2.    Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ δείτε κατωτέρω την παράγραφο 14, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επικοινωνίας .

 

 1.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

3.1.    Κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα, ζητάμε από έκαστο φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να εισέλθει στην Ιστοσελίδα και να κάνει πλήρη χρήση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών να δηλώσει τα κατωτέρω προσωπικά δεδομένα:

3.1.1.    Ονοματεπώνυμο,

3.1.2.    Διεύθυνση κατοικίας

3.1.3.    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email

3.1.4.    Αριθμό τηλεφώνου.

3.1.5.    Ημερομηννία γέννησης

3.1.6     Ιδιότητα

3.1.7     Επάγγελμα

3.1.8     Ιστοσελίδα

 

3.2.    Παράλληλα και κατά περίπτωση και για την παροχή ειδικότερων υπηρεσιών, δύνασθε να γνωστοποιείτε στην KOSMOPOLIS   μέσω της Ιστοσελίδας και έτερα ΔΠΧ, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο της παρούσας Πολιτικής.

3.3.    Τα ανωτέρω ΠΔΧ, που συλλέγουμε παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα, προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης εκ μέρους σας αξιοποίηση και χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα και η εξυπηρέτησή σας. Παράλληλα, η εκ μέρους σας γνωστοποίηση και επεξεργασία των ΠΔΧ επιτρέπει την συνεχή ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.

3.4.    Περαιτέρω, και κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην Ιστοσελίδα, ειδικότερα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της Ιστοσελίδας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

3.5.    Κατά τη δήλωση των ΔΠΧ, οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω ΔΠΧ που ζητούνται από την Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είσαστε ο νόμιμος δικαιούχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου, που γνωστοποιείτε.

3.6.    Συνοψίζοντας τα παραπάνω με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας και να παραγγείλετε κάποια υπηρεσία, ή να δηλώσετε συμμετοχή σε δράση μας, ή να δηλώσετε συμμετοχή παρακολούθησης σε κάποια εκδήλωση / δράση θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα σχετικά ΔΠΧ και να συναινέσετε είτε κάθε φορά που εισέρχεσθε, είτε άπαξ με την εγγραφή σας ως επισκέπτης ή/και μέλος:

3.6.1.    στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για την εκτέλεση του υπηρεσίας που επιθυμείτε,

3.6.2.    στη επεξεργασία των προτιμήσεων σας για την κατάρτιση του προφίλ χρήστη/και μέλους,

3.6.3.    στην αποστολή απλών ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών, ή/και ενημερωτικών για τις δράσεις μας μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας,

3.6.4.    στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω και

3.6.5.    στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω υπό παράγραφο 8.

 

 1.   ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΠΧ

4.1.    Παράλληλα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης και γνωστοποίησης σε εμάς των ΔΠΧ, με την αποδοχή του σχετικού πεδίου, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση και συναίνεσή σας για τη συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και επεξεργασία των ΔΠΧ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

4.2.    Η εν λόγω συναίνεση αφορά στην επεξεργασία των ΔΠΧ, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) (Κανονισμός). Η εν λόγω συναίνεση δίδεται άπαξ κατά την εγγραφή σας αλλά μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, που περιγράφονται στον όρο 11 της παρούσας.

4.3.    Σκοπός της συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των ΔΠΧ, αποτελεί:

4.3.1.    η εκ μέρους σας χρήση και πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών, για την υλοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη η λήψη και επεξεργασία ΔΠΧ, όπως ενδεικτικά η εγγραφή για στην ιστοσελίδα μας – register, η εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερώσεις μας – subscribe, η εγγραφή σε εκπαιδευτικά μας προγράμματα, η εγγραφή σε ημερίδες και εκδηλώσεις μας και η εκ μέρους μας εκτέλεση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μας, με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικότερο τρόπο.

4.3.2.    η ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες του   KOSMOPOLIS , όπως ενδεικτικά για την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων (newsletter) ή αποστολή μηνυμάτων SMS. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ζητηθεί από τους επισκέπτες η παροχή συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων και η αντίστοιχη συναίνεση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες ή/και προσφορές ή/και ενημερώσεις ή/και εκδηλώσεις, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 7 κατωτέρω.

4.3.3.    η διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την είσοδο, περιήγηση και χρήση των Υπηρεσιών,

4.3.4.    στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην Ιστοσελίδα,

4.3.5.    αν υποχρεωθούμε νομίμως από φορέα κρατικής εξουσίας όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και

4.3.6.    για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για διασφάλιση και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

4.4.    Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο επισκέπτης μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τη συγκατάθεση και συναίνεσή του. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του συνόλου των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδα Υπηρεσιών.

4.5.    Ο επισκέπτης δύναται κατά πάντα χρόνο να ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική βάση δεδομένων ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα 11.

4.6.    Εκτός, εάν άλλως ορίζεται στην Πολιτική, τα ΠΔΧ δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Για τη χρήση των ΠΔΧ, για τυχόν άλλους σκοπούς, θα έχουμε ζητήσει και λάβει την προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εκτός εάν ο εν λόγω σκοπός απαιτείται ή προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.

4.7.    Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή ψευδονυμοποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν διαρροής τους

 

 1.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1.    Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και στις υποσελίδες αυτής , τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

 1.   Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
 2.   η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)

iii.    τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε

 1.   η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
 2.   τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
 3.   λειτουργικό σύστημα

5.2.    Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

 

 1.   ΧΡΗΣΗ COOKIES

6.1.    Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στην Ιστοσελίδα . Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα όσο πιο άνετη γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση της Ιστοσελίδας ή λειτουργίες του καλαθιού αγορών, καθώς και τη δυνατότητα της ενιαίας εγγραφής, έτσι ώστε να πρέπει να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα μόνο μία φορά. Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας.

6.2.    Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο της σελίδας μας που αφορά τις Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies.

 

 1.   ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – πληρωμή συνδρομής μέλους

7.1.    Όταν εγγράφεστε στην Ιστοσελίδα ή είστε συνδεδεμένοι ή όταν κάνετε μια αγορά υπηρεσίας ή όταν ξεκινάτε να κάνετε μια αγορά υπηρεσίας, ή όταν εγγράφεστε ως μέλος στο φορέα μας, αλλά δεν την ολοκληρώνετε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα σχετικά αιτήματά σας και να εκπληρώσουμε τις σχετικές συμβατικές ή τυχόν έτερες εκ του Νόμου υποχρεώσεις μας, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε, πάντοτε εντός των πλαισίων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την εγγραφή σας και σύμφωνα πάντα με την συναίνεση που μας έχετε παράσχει, κατά την εγγραφή, προτείνοντάς σας προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένοι στις πληροφορίες που λάβαμε κατά τις προηγούμενες εισόδους σας στην Ιστοσελίδα ή κατά την διαδικασία παραγγελίας σας.

7.2.    Όταν είστε έτοιμοι να παραγγείλετε μία υπηρεσία, ή/και να εγγραφείτε ως μέλος μέσω της Ιστοσελίδας , καλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά πεδία στα οποία υπάρχουν υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία εγγραφής πληροφοριών. Από τα υποχρεωτικά πεδία συλλέγονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση και πρόσβαση σας στην υπηρεσία, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας ή/και λοιπών εκ του Νόμου υποχρεώσεων, στις οποίες αναγκαστικά περιλαμβάνονται ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση σας, το email σας, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής.

7.3.    Διαβίβαση πληροφοριών του φάσματος των υπηρεσιών, ή/και δράσεων μας και ειδικές προωθητικές ενέργειες και άλλες ενημερώσεις:

7.3.1.    Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις πληροφορίες που έχετε παραγγείλει ή που έχετε αποπειραθεί να παραγγείλετε από το φάσμα των υπηρεσιών και για άλλες προωθητικές ενέργειες από την Ιστοσελίδα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε οικειοθελώς γνωστοποιήσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

7.3.2.    Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προωθητικές, ή/και ενημερωτικές για τις δράσεις μας ενέργειες και ειδικές προσφορές του site. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή τη λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 11 της παρούσας Πολιτικής.

7.3.3.    Θέλουμε να απολαμβάνετε την ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας και προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο τους μετράμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και κλικ, δηλαδή εάν ανοίγετε ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ποιο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε, καθώς και το αν και γιατί τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν παραδοθεί. Μπορεί επίσης να κάνουμε χρήση αυτών των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, καταβάλλοντας κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε στις εν λόγω διαδικασίες αυτές να μην μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του προσώπου.

7.3.4.    Ορισμένες ενημερωτικές ανακοινώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης και τη λειτουργία της Ιστοσελίδα, για παράδειγμα αναφορικά με υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαίωση της εγγραφής, πληροφορίες από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) ή με υπηρεσίες που υπόκεινται σε χρεώσεις (π.χ. επιβεβαίωση της πληρωμής υπηρεσίας ή ετήσιας συνδρομής, σχετικά με τη σύμβαση, την επεξεργασία των πληρωμών) δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα σας αποστέλλονται στο στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς.

 

 1.   ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

8.1.    To KOSMOPOLIS δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο.

8.2.    Περαιτέρω, To KOSMOPOLIS καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα ΔΠΧ να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν σχετική πρόσβαση για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των ΔΠΧ.

8.3.    Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας . με την εκ μέρους σας παροχή και γνωστοποίηση των ΔΠΧ, παρέχετε την απαραίτητη ρητή συμφωνία συναίνεση και συγκατάθεση για την μεταφορά ή/και στην αποθήκευση των ΔΠΧ σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

8.4.    Περαιτέρω και προκειμένου να λειτουργήσει η Ιστοσελίδα και να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες σας και η εκπλήρωση εκ μέρους μας των σχετικών συμβατικών μας υποχρεώσεων, συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές εταιρείες.

8.5.    Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση.

8.6.    Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. Επιπλέον με τις ως άνω τρίτες εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

8.7.    Ειδικά όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους για την εκτέλεση των συμβάσεών σας ισχύουν τα παρακάτω:

8.7.1.    Για την παράδοση αγαθών σε μεταφορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας.

8.7.2.    Για την πληρωμή των αγαθών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που καθορίζετε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, αυτή διενεργείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών διακομιστή πληρωμών προς την συνεργαζόμενη Τράπεζα που αναφέρετε στους Τρόπους πληρωμής της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, αυτή διενεργείται και τυγχάνει επεξεργασίας από την εταιρεία PayPal (Europe) S.àr.l. etCie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, αρ. εμπορικού μητρώου: R.C.S. Luxembourg B 118 349. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής κατάθεσης, αυτή διενεργείται και τυγχάνει επεξεργασίας από τo Τραπεζικό Ίδρυμα που εσείς επιλέγετε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.

8.7.3.    To KOSMOPOLIS διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων που της γνωστοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στις περιπτώσεις αυτές, To   KOSMOPOLIS ενδεχόμενα διαβιβάσει αυτά σε τρίτα πρόσωπα όπως εταιρείες ερευνών κλπ. Σε κάθε περίπτωση To Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ Ελλάς, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων να μην οδηγεί στην ταυτοποίηση προσώπων.

 

 1.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1.    Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, η KOSMOPOLIS καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η τήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ που συλλέγονται να γίνεται μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και για τους σκοπούς που αυτά (ΔΠΧ) συλλέγονται ή/και μέχρι το σημείο που ασκείται από εσάς το δικαίωμα διαγραφής με την επιφύλαξη, πάντως, τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από σχετική μεταξύ μας συμβατική σχέση ή διάταξη του κειμένου κανονιστικού πλαισίου.

9.2.    Στο πλαίσιο αυτό, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, του συστήματος TLS = Transport Layer Security για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης TLS. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

 

 1.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1.    Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Από την στιγμή που θα επιλέξετε την κατάργηση του λογαριασμού σας στην παρούσα ιστοσελίδα τα δεδομένα σας κατόπιν αιτήσεως σας θα διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (12) μηνών. Τραπεζικά στοιχεία σας τα οποία ενδεχομένως να ζητούνται διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή τη συναλλαγή. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας για την χρήση cookies

 

 1.   ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

11.1.    Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για εμάς μέγιστη προτεραιότητα και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και διαδικασίες για την προστασία τους και για την πλήρη και απρόσκοπτη ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας.

11.2.    Στο πλαίσιο της διαρκούς και άμεσης εξυπηρέτησης σας από μέρους μας φροντίζουμε ώστε εφόσον το επιθυμείτε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται, αποθηκεύονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από μας, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους . Ο ταχύτερος και απλούστερος τρόπος για να το πετύχετε είναι να συνδεθείτε στο λογαριασμό πελάτη και άμεσα είτε να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα εκεί δεδομένα, είτε να διαγράψετε εντελώς τον λογαριασμό σας. Στην τελευταία περίπτωση τα δεδομένα σας δεν καταστρέφονται αλλά παραμένουν κλειδωμένα για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που ορίζουν οι θεσμικές, συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις.

 

11.3.    Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των ΠΔΧ που γνωστοποιείται στην   KOSMOPOLIS οποτεδήποτε (κατά την εγγραφή σας ή και σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο), διέπεται από το κατά το χρόνο εκείνο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περιλαμβανομένων ενδεικτικά των Νόμων 2472/1997 και. 3471/2006, ως επίσης και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

11.4.    Τα ειδικότερα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

    Δικαίωμα διαγραφής των ΠΔΧ. Η διαγραφή των ΔΠΧ γίνεται μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά σας. Σε περίπτωση παραλαβής τέτοιου αιτήματος, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το συντομότερο δυνατό ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής. Πάντως, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί ορισμένο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του σχετικού αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για σκοπούς εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων ή σε εκτέλεση σχετικής διάταξης Νόμου, ορισμένα ΔΠΧ δεν διαγράφονται άμεσα αλλά διατηρούνται για το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σχετικό απαραίτητο χρονικό διάστημα.

    Δικαίωμα ενημέρωσης: Σε κάθε περίπτωση και εφόσον το επιθυμείτε σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο εφόσον το αίτημα σας αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να σας παράσχουμε τα δεδομένα σας το ταχύτερο δυνατόν ζητώντας την κατανόηση σας αν απαιτείται μικρό χρονικό διάστημα για την συλλογή τους.

    Δικαίωμα άρσης της συναίνεσης και συγκατάθεσης. Κατά πάντα χρόνο έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συναίνεση και συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους μας επεξεργασία των ΔΠΧ. Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή της επεξεργασίας αφορά το χρονικό σημείο από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντεύθεν και δεν επηρεάζεται η μέχρι το σημείο εκείνο επεξεργασία. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, αν η εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και συνεχίζετε εντωμεταξύ να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς.

    Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε εισερχόμενος στην Ιστοσελίδα να συμπληρώσετε διορθώσετε ή επικαιροποιήσετε τα ΠΔΧ που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

    Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορείτε οποτεδήποτε να προβάλλετε τυχόν αντιρρήσεις αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των ΔΠΧ. Εφόσον το εν λόγω αίτημα είναι νόμιμο, δεσμευόμαστε να διακόψουμε την επεξεργασία των ΔΠΧ, για τα οποία έχετε υποβάλλει αντιρρήσεις, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η επεξεργασία βασίζεται και επιβάλλεται από διάταξη του κειμένου κανονιστικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η επεξεργασία ΔΠΧ για διαφημιστικούς σκοπούς δεν αποτελεί νόμιμο λόγο αντίρρησης.

    Δικαίωμα δέσμευσης: Οι προϋποθέσεις άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προβλέπονται ειδικά στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Εφόσον υποβάλλετε σχετικό έγγραφο αίτημα και αφορά τις αναφερόμενες στην κείμενη Νομοθεσία περιπτώσεις, θα προβούμε στη δέσμευση των ΔΠΧ,.

11.5.    Για τους ανωτέρω σκοπούς , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, που περιγράφονται στην παράγραφο 14 της παρούσας Πολιτικής μας χωρίς καμία επιβάρυνση, εκτός από τα έξοδα του παρόχου σας σύνδεσης.

11.6.    Στο βαθμό που λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε ακόμα πιο εύκολα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

 

 1.   ΚΟΜΒΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

12.1.    Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» κομβίο του Facebook) στην ιστοσελίδα μας. Η ενσωμάτωση αυτών των plugins υλοποιείται μέσω της addthis.com από την εταιρεία Clearsprings Technologies, Inc, 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA

12.2.    Για την προστασία του απορρήτου, χρησιμοποιούμε μια τεχνική λύση για την ενσωμάτωση των κοινωνικών plugins που αποτρέπει τα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) από το να διαβιβάζονται στην addthis ή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, μόλις η Ιστοσελίδα ανοίγει. Μόνο όταν τα κοινωνικά plugins κλικάρονται για πρώτη φορά, τότε και ενεργοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πλοηγός σας στο διαδίκτυο να ανακτά τα plugins από τους διακομιστές της addthis και να τους παρουσιάζει ως μέρος της Ιστοσελίδας. Σε αυτό το συνδυασμό, πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP) μεταδίδονται στην addthis στις ΗΠΑ και σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Επιπλέον, η addthis.com μπορεί να αποθηκεύει cookies ή τα λεγόμενα «web beacons» στον υπολογιστή σας

12.3.    Μόνο όταν κάνετε κλικ στα κοινωνικά plugins για δεύτερη φορά, θα είστε σε θέση να κάνετε πλήρη χρήση του κομβίου «Προσκαλέστε ένα φίλο» (π.χ. «Μου Αρέσει»). Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνετε κλικ στο σχετικό κοινωνικό plugin, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του addthis.com στην πολιτική απορρήτου του addthis.com κάνοντας κλικ στο www.addthis.com/privacy.

12.4.    Ενημερωθείτε για τις ατομικές επιλογές ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης σας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies και web beacons. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις πληροφορίες από τον κατασκευαστή του πλοηγού σας. Επιπλέον, τρίτοι πάροχοι προσφέρουν τις λεγόμενες επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης και plugins με τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο πλοηγός σας διαχειρίζεται cookies και προσωπικές πληροφορίες.

12.5.    Με την επιλογή των ως άνω κομβίων κοινωνικής δικτύωσης παρέχετε και τη συναίνεση σας για όλα τα παραπάνω.

12.6.    Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (websites), οι οποίες δεν ελέγχονται από την Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτών.

12.7.    Η Πολιτική δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει και δεν καταλαμβάνει ιστοσελίδες τρίτων ή εφαρμογές στις οποίες ο επισκέπτης ενδεχομένως κατευθυνθεί μέσω της Ιστοσελίδας, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Οι επισκέπτες καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση.

12.8.    Η KOSMOPOLIS δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον διακομιστή (browser) του επισκέπτη για να διαπιστώσει ο επισκέπτης, εάν βρίσκεται ακόμα στην Ιστοσελίδα ή αν έχει μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Η KOSMOPOLIS και η Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (websites) αυτών. 1.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13.1.    Η παρούσα Πολιτική και οι σε αυτή περιλαμβανόμενοι όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

13.2.    Σε κάθε περίπτωση η KOSMOPOLIS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης των όρων της Πολιτικής, κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια και κρίση.

13.3.    Οι αλλαγμένοι, τροποποιημένοι, συμπληρωμένοι ή/και αναθεωρημένοι όροι της Πολιτικής θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της Πολιτικής αυτής.

13.4.    To KOSMOPOLIS  ενθαρρύνει τους επισκέπτες και καταναλωτές να επισκέπτονται την παρούσα Ενότητα και να μελετούν τους όρους της Πολιτικής και να εξετάζουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των ΔΠΧ.

13.5.    Σημειώνεται ότι η Πολιτική ενημερώθηκε και επικαιροποιήθηκε την 12/11/19

13.6.    Εάν κάποιος επισκέπτης/ Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

13.7.    Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε εν προκειμένω χωριστά.

 

 1.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

14.1.    Για οιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και απορίες, που τυχόν έχετε σε σχέση με την παρούσα Πολιτική ή/και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αλλά και εν γένει για οιαδήποτε επικοινωνία, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση education@kosmopolis.eu.

 

Το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ Έλλας είναι μέλος των “Ενώσεων Πολιτισμού και ανάπτυξης” ΕΝ.Π.ΑΝ. ΕΔΡΑ: Πατησίων 131 (3ος Όρ. Γρ.9),  Αθήνα, 11251, τηλέφωνα,
2114040617,  2114116409 

ENGLISH

Privacy Policy

Effective date: May 30, 2019

World Philosophical Forum Greece (“us”, “we”, or “our”) operates the https://www.wpf-greece.org  website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from https://www.wpf-greece.org

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City

 • Cookies and Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies.We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies.We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies.We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

World Philosophical Forum Greece uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Greece and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Greece and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Asfaleies will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

World Philosophical Forum Greece may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Asfaleies
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google analytics

Google analytics is a web analytics service.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

 • By email: about@wpf-greece.org
 • By visiting this page on our website: https://www.wpf-greece.org
Navigate